ثبت شرکت در تاجيكستان

ثبت شرکت در تاجيكستان : اين قانون شرايط كلي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي سرمايه گذاري خارجي را در جمهوري تاجيكستان مشخص مي نمايد. هدف از اين قانون تامين حمايت مساوي از حقوق، منافع و اموال يك سرمايه گذار صرف نظر از شكل اموالش و تضمين اجراي موثر اقتصاد جمهوري تاجيكستان براساس چارچوب اقتصاد مبتني بر بازار مي باشد.

مشاوره ثبت شرکت در تاجيكستان به صورت رایگان می باشد، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در خصوص ثبت شرکت در تاجيكستان شما می توانید به صورت حضوری و تلفنی با ما در تماس باشید.

ثبت شرکت در تاجيكستان

ثبت شرکت در تاجيكستان

شرايط كلي ثبت شرکت در تاجيكستان

ماده1
سرمايه به انواع مال و مالكيت معنوي اطلاق مي شود كه توســــــط سرمايه گذار خارجي دركسب و كار و انواع ديگر فعاليتهاي درآمدزا يا سود آور بكار گرفته مي شود. چنين سرمايه گذاريها مي تواند شامل موارد ذيل باشد:
الف) پول، سپرده هاي مخصوص بانكي، سهام و ديگر اوراق بهادار؛
ب) اموال منقول( تجهيزات و مواد ديگر و غيره)؛
پ) اموال غير منقول؛
ت) حقوق مالكيت معنوي همچون حق طبع، تخصص و غيره؛
ث) حق استفاده از زمين، ديگر منابع طبيعي، و حقوق اموال غير منقول ديگر.
سرمايه گذاريها در احيا صندوق هاي مالي مي تواند به شكل سرمايه گذاري اساسي به اجرا درآيد.

ماده2
فعاليتهاي سرمايه گذاري به معناي همه اقدامات عملياتي شهروندان، شخصيت هاي حقوقي و دولتها جهت كسب در آمد مي باشد.

ماده3
سرمايه گذاران خارجي در جمهوري تاجيكستان مي توانند مقوله هاي زير باشند:
الف) شخصيتهاي حقوقي خارجي؛

ب) اتباع خارجي،‌ افراد بدون تابعيت، و شهروندان جمهوري تاجيكستان مقيم دائمي در خارج؛
پ) شركتهاي خارجي كه فاقد حقوق شخصيت حقوقي هستند؛
ت)دولتهاي خارجي؛
ث) سازمانهاي بين المللي.

ماده4
سرمايه گذاران خارجي مي توانند در موارد ذيل در جمهوري تاجيكستان سرمايه گذاري كنند:
الف) باكسب سهام بنگاههاي اقتصادي و سازمانها بطور مشترك با شخصيتهاي حقوقي و شهروندان جمهوري تاجيكستان؛
ب) با ايجاد بنگاههاي اقتصادي بطور كامل با سرمايه گذري خارجي؛
پ) با كسب مالكيت از طريق (خريد) سهام و اوراق بهادار؛
ت) با كسب حق بهره برداري مستقل از زمين و منابع طبيعي وهمچنين حق مالكيت آنها يا مشتركا با مشاركت شخصيتهاي حقيقي وحقوقي جمهوري تاجيكستان؛
ث) با امضا قرارداد با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي جمهوري تاجيكستان به منظور مشاركت در شكلهاي ديگر سرمايه گذاري.

ماده5
سرمايه گذاران خارجي مي توانند در خصوصي سازي اموال جمهوري و ناحيه هاي جمهوري تاجيكستان به ترتيبي كه قانون مشخص مي نمايد شركت نمايند.

ماده6
مقررات قانوني براي سرمايه گذاري خارجي در قلمرو جمهوري تاجيكستان بايد مشابه مقررات تعيين شده براي كسب مالكيت و حقوق مالكيت و براي فعاليتهاي سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي، سازمانها و اتباع جمهوري تاجيكستان باشد.
قوانين جمهوري تاجيكستان مي تواند ماليات اضافي يا امتيازي را براي سرمايه گذاري در بخشهاي الويت دار اقتصادي در مناطق مشخصي از تاجيكستان پيش بيني نمايد. قرارهاي قانوني جمهوري تاجيكستان مي تواند بر اساس در نظر گرفتن منافع ملي مناطقي را براي فعاليتهاي سرمايه گذاران خارجي وفعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي يا سازمانها با سرمايه خارجي محدود و يا ممنوع سازد.

ماده7
سرمايه گذاران خارجي و بنگاههاي اقتصادي با سرمايه خارجي مي توانند هرگونه فعاليتي را انجام دهند مشروط بر اينكه قوانين جمهوري تاجيكستان آن را ممنوع نكرده باشد.
انواع مشخصي از فعاليتهاي سرمايه گذاران خارجي و بنگاههاي اقتصادي با سرمايه خارجي فقط مي تواند با مجوز خاص اجرا گردد. فهرست اين فعاليتها توسط قوانين جمهوري تاجيكستان مشخص مي شود.