مهاجرت به انگلستان

برنامۀ مهاجرت به انگلستان ( مهاجرت از طریق سرمایه گذاری انگلستان )، جهت جذب سرمایه گذاران برگزیده وخانواده شان، در سال ۱۹۹۴ توسط دولت این کشور طراحی شده است. متقاضیان میتوانند با سرمایه گذاری قابل توجهی شامل شرایط این برنامه بشوند.مدیر تام اختیار نمایندگی شرکت خارجی توانند از طریق وکیل انگلیسی بر اساس قانون اداره مهاجرت به انگلستان درخواست برای اقامت بدهند .

برای مهاجرت به انگلستان سرمایه گذاری 200.000 پوند باید یک طرح تجاری ارائه داده شود که نشان دهد با شرکت تجاری می تواند پیشرفت مثبت داشته باشد.

برای مهاجرت به انگلستان سرمایه گذاری 1.000.000 پوند باید مقدار750.000.00 سهام از بورس لندن واز سهام شرکت های دولتی خریداری کند ومانده 250.000.00 به دلخواه سرمایه گذاری کنند.

همه کارهای مهاجرت به انگلستان توسط وکیل انگلیسی به پایان خواهد رسید.